دسته “همه” شامل محصولاتی است که دسته بندی خاصی ندارند و جزئ دسته های خاص ما نیستند.